Официални правила на томбола

Официални правила за участие в и за провеждане на томбола с предметни награди

„Томболата“ ще се проведе, съобразно Официалните правила, на „Екседо Травъл“ ЕООД, като участието в томболата не е обвързано с покупка на продукти/услуги на „Екседо Травъл“ ЕООД.

 1. Организатор на томболата

1.1. Томболата се организира и провежда от „Екседо Травъл“ ЕООД, със седалище в гр. София и адрес на управление: гр. София 1784, р-н Младост, ж.к. Младост, бл. 35, ап. 31 (“Организаторът”).

1.2. С участието си в Томбола, участникът заявява, че е запознат с Официалните правила и се съгласява да спазва тези правила, както и промените към тях приети по реда на т.1.4. от Официалните правила.

1.3. Официалните правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни, на интернет адрес: http://www.excedotravel.com/bg/официални-правила-на-томбола/.

1.4. Организаторът на Томболата си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила само след предварително публикуване на уебсайта: http://www.excedotravel.com/bg/официални-правила-на-томбола/.

 1. Мотиви за провеждане на томболата

Томболата се организира по повод Световния ден на екскурзовода, който честваме на 21 февруари.

 1. Период и територия

3.1. Томболата  ще се проведе на 21.02.2018 от 16:00 ч.

3.2. Томболата се организира и провежда на територията на Република България, в седалището на дружеството, съгласно Официалните правила.

 1. Право на участие

4.1.Томболата е достъпна за участие на всяко физическо лице при условията на Официалните правила.

4.2. В Томболата нямат право да участват служители на „Екседо Травъл“ ЕООД, на рекламните агенции и печатници, свързани с организирането и провеждането на  Томболата, както и членовете на техните семейства.

 1. Условия за участие

5.1. Условие за участие в Томболата е, участникът в пост на фейсбук страницата ни https://www.facebook.com/excedotravel/ да опише в коментар или качи снимка/видео на своята любима забележителност в България. Допълнителна регистрация за участие в Томболата не е необходима.

5.2. Всеки участник, който е изпълнил условията по т.5.1. по-горе, ще бъде допуснат до участие в Томболата, като има право да участва само веднъж, независимо от броя на постовете си.

5.4. Разпределението на наградите между участниците в Томболата е на случаен принцип, като печелившите ще бъдат изтеглени на живо (Facebook Live) на 21.02.2018, на посочения в т.5.1. профил, в 16:00 часа.

 1. Описание на наградите („Наградите“)

6.1. Предмет на наградите: Обиколка на археологическия комплекс под Св. София (Базиликата Св. София) с екскурзоводско обслужване.

6.2. Брой на наградите: 10 бр.;

6.3. Ограничения: Не се допуска един участник да получи повече от една награда.

 1. Процедура по предявяване и получаване на Наградите.

7.1. Наградите не могат да бъдат заменяни и нямат паричен еквивалент.

7.2. Обиколка ще бъде проведена на 24.02.2018 от 10:00, след изрично потвърждение на присъствие най-късно до 23:59 на 22.02.2018 на имейл: info@excedotravel.com. Сборен пункт за началото на обиколката е южната страна на Бализлика Св. София, до Вечния огън (София, пл. „храм-паметник Александър Невски”, срещу сградата на Патриаршията).

7.3. Наградите са лични, но при невъзможност за посещение на обиколката могат да бъдат преотстъпвани, като в потвърждението по т.7.2. по-горе следва да бъдат посочени трите имена на лицето, което ще  вземе участие в обиколката, на мястото на печелившия.

7.3. В случай че спечелилият участник е лице под 18 год. възраст, обиколката се извършва със съгласието и в присъствието на законния му представител (родител, попечител/настойник).

 1. Отговорност

8.1. Организаторът не отговаря за качеството на наградите.

8.2. Организаторът на Томболата не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил неистински данни, непълен или неточен електронен адрес за комуникация или за печеливш участник, който не е предявил желание за получаване на наградата си в указаните срокове.

 1. Защита на личните данни

Организаторът на Томболата поема задължението, съгласно правилата на Закона за защита на личните данни, да събира и обработва личните данни, предоставени от участниците в Томболата. С участието си в Томболата ще се счита, че участникът дава изричното си съгласие личните му данни да бъдат използвани за цели, свързани с Томболата и дейността на организатора. Данните на всички участници ще бъдат обработвани при спазване на изискванията на ЗЗЛД.

 1. Прекратяване на Томболата

Организаторът има неотменимо право едностранно да прекрати Томболата по всяко време, обявявайки това в съответствие с т.1.4. от Официалните правила, в случай на злоупотреби, установено нарушение на правилата или при настъпване на  форсмажорни обстоятелства. В тези случаи, на участниците не се дължи компенсация и Организаторът няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи, резултат от такова прекратяване.

 1. Спорове

Всеки спор между Организатора на Томболата и участници в същата се решава по приятелски начин. При невъзможност за постигане на разбирателство между страните, спорът се решава от компетентния съд.

Допълнителна информация, свързана с Томболата може да бъде получена чрез запитване на e-mail: info@excedotravel.com .

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more info

This website uses cookies because they are important for its operation. By visiting the website you allow the usage of cookies. For more information, please go to our Privacy Policy. При поддръжката и експлоатацията на този сайт се използват "бисквитки", за да се подобри неговото ползване. Посещавайки страницата, Вие давате съгласието си за използването им. За повече информация, моля разгледайте нашата Политика за лични данни.

Close