+359 (0) 885 419493 info@excedotravel.com

Права на лицата по защита на личните данни

Информация относно дружеството, което обработва данните Ви:

Наименование„Екседо Травел“ ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ203315188
Седалище и адрес на управлениегр. София 1784, район „Младост“, ж. к. Младост, бл. 35, ап. 31.
Адрес за кореспонденциягр. София 1784, район „Младост“, ж. к. Младост, бл. 35, ап. 31.
Имейл адресinfo@excedotravel.com
Интернет страницаwww.excedotravel.com

Информация относно компетентния надзорен орган за защита на личните данни

НаименованиеКомисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управлениегр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденциягр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон+359 (0)2 915 3 518
Интернет страницаwww.cpdp.bg
„Екседо Травъл“ ЕООД (НАРИЧАНО ПО-ДОЛУ ЗА КРАТКОСТ „АДМИНИСТРАТОР“ ИЛИ „ДРУЖЕСТВОТО“) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Настоящата информация има цел да ви информира за всички аспекти на обработката личните ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка. 

Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни

Чл. 1. (1) Администраторът събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на услугите, предоставяни чрез уебсайта www.excedotravel.com, както и въз основа на договор за туристическа услуга, на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание:

 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
 • Изпълнение на задълженията на Администратора по договор с Вас;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
 • За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна;
 • За защита на жизненоважни интереси на субекта на данните или друго физическо лице.

(2) Екседо предлага на своите клиенти включително, но не само следните услуги:

 • Организирани туристически посещения на забележителности и локации по предварително обявен маршрут и програма;
 • Осъществяване на спортни дейности по време на организираните пътувания и програми, включително такива с екстремен характер, изискващи добра физическа подготовка;
 • Посещения на забележителности и локации водени от екскурзовод/водач на езика, предварително избран за съответния продукт и/или програма;
 • Осигуряване на необходимата екипировка и оборудване (при необходимост) за осъществяване на спортната дейност и активности, предлагана на Клиента от Екседо;
 • Инструктаж и наблюдение по време на осъществяване на спортните или други дейности съгласно Общите условия и избрания от Kлиента продукт и/или програма;
 • Предоставяне на индивидуални услуги и продукти, разработени по договореност и съобразно конкретните изисквания на Клиента.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни

Чл. 2. (1) Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на услугите, предоставяни чрез уебсайта www.excedotravel.com и при сключване на договор с дружеството, включително за следните цели:

 • извършване на резервация и закупуване на туристически продукт и/или услуги;
 • индивидуализация на страна по договора;
 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната туристическа услуга;
 • осигуряване на подходящи условия за предоставяне на туристическата услуга съобразно изискванията и нуждите на клиента и приложимото законодателство;
 • изпращане на информационни съобщения и блог-постове при изразено от Вас желание;
 • осъществяване на комуникация и отговори на запитвания;
 • организиране на игри, кампании и други събития.

(2) Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел изпълнение на законовите си задължения и защита на своите следните легитимни интереси:

 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява нашето дружество

Чл. 3. Дружеството извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни за следните цели:

 • Сключване и изпълнение на търговска сделка или договор с клиент – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране. В отделни случаи целта на операцията може да бъде и защита на законните интереси на дружеството по изпълнение на сделката.
 • Организиране на пътуване, настаняване и извършване на други необходими подготовки – целта на тази операция е изпълнение на сключения договор за туристическа услуга с клиент на Екседо, предоставяне на туристическата услуга и свързаните с това подготвителни дейности и услуги;
 • Изпращане на информационни и рекламни съобщения – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на съобщения и блог-постове до клиентите, които са заявили, че желаят да получават такива.
 • Упражняване право на отказ от договор, сключен от разстояние – целта на тази операция е администриране на процеса по упражняване на право на отказ от сключен договор от разстояние.
 • Обработка на запитвания изпратени чрез формите за контакт на уебсайта www.excedotravel.com – целта на тази операция е осъществяване на връзка със запитващия по имейл, за целите на идентифициране на субекта на данните като запитващ и изпращане на отговор на запитване;

Чл. 4. (1) Администраторът обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

 • Данни за индивидуализация на лицето (имена, единен граждански номер или еквивалент, адрес, e-mail, телефонен номер, данни по документ за самоличност, данни за здравословно състояние)
 • Цел, с която се събират данните: 1) За сключване и изпълнение на договор, включително договор от разстояние, 2) за сключване на договори за застраховка, резервации, настаняване и други необходими подготвителни дейнотси за съответния туристически продукт и/или услуга и 3) за осъществяване на контакт и провеждане на комуникация с Вас във връзка с предоставяне на нашите услуги.
 • Основание за обработка на личните Ви данни - Данните Ви се обработват на основание сключване и изпълнение на договор и подготвителни действия за сключване на договор - чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR; Данните Ви за здравословно състояние се обработват на основание Ваше изрично съгласие – чл. 9, ал. 2, б. (а) GDPR.
 • Данни за получаване на информационни и рекламни съобщения (е-mail)
 • Цел, с която се събират данните: 1) За изпращане на информационни и рекламни съобщения и блог-постове.
 • Основание за обработка на личните Ви данни - Данните Ви за изпращане на информационни и рекламни съобщения се обработват на основание дадено от Вас изрично съгласие - чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.
 • Данни за изпращане на отговор на запитване, отправено чрез интернет страницата www.excedotravel.com (име и фамилия, e-mail адрес)
 • Цел, с която се събират данните: Идентифициране на отправилия запитване, 2) Осъществяване на връзка с лице, отправило запитване през формите за контакт на сайта excedotravel.com и 3) Изпращане на отговор на запитване.
 • Основание за обработка на личните Ви данни - Данните Ви за изпращане на отговор на запитване, отправено чрез интернет страницата на Дружеството, се обработват на основание дадено от Вас изрично съгласие - чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR

(2) Администраторът не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация,

освен на някое от изрично посочените в чл. 9 GDPR основания.

(3) Личните данни са събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят.

(4) В отделни случаи, Администраторът може да обработва лични данни на субекти, които са му предоставени от трети лица, когато те декларират, че предоставят лични данни, за които са получили изричното съгласие на субектите, за които се отнасят, за целите на сключване на договор и предоставяне на туристически услуги от дружеството.

(5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

(6) Дружеството не събира и обработва данни за лица под 16 години, освен с изричното съгласие на техните родители или законни представители.

Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 5. (1) Администраторът съхранява Вашите лични данни, предоставени във връзка с направени онлайн поръчки и сключени договори за туристическа услуга, за срок от 5 години от прекратяването им, за целите на защита на правните интереси на Администратора при съдебни или административни спорове с клиенти на Дружеството, като счетоводните документи се съхраняват за съответния законоустановен срок.

(2) Данните, които сте предоставили на основание съгласие, се съхраняват от Администратора до оттегляне на съгласието или до изпълнение на целта, за която са събрани, ако не е налице друго основание за тяхната обработка.

(3) Администраторът Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Администратора или друго.

Предаване на Вашите лични данни за обработване

Чл. 6. (1) Администраторът може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

(2) Администраторът Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации, като Вие се считате за надлежно уведомени за такова предаване при сключване на договор за туристическа услуга, която предполага изпълнение в трета държава.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 7. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни, обработвани на основание съгласие, да продължат да бъдат обработвани от Дружеството за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка като попълните формата за оттегляне на съгласие в Приложение № 1 или чрез искане в свободен текст, и ни го изпратите по имейл.

(2) Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(3) Ако има направена от Вас поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да оттеглите съгласието си за обработване, е при успешното завършване на поръчката.

(4) Вие можете по всяко време да оттеглите своето съгласие за обработване на личните Ви данни за целите на директния маркетинг. 

Право на достъп

Чл. 8. (1) Вие имате право да изискате и получите от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(4) Администраторът Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(5) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Администраторът си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията. 

Право на коригиране или попълване

Чл. 9. (1) Вие имате право да поискате от Администратора да:

 • коригира неточните лични данни, свързани с Вас;
 • да попълни непълните лични данни, свързани с Вас.

(2) Дружеството може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 10. (1) Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравени, Дружеството ще изтрие всички ваши данни, с изключение на следната информация:

 • информация, която е необходима, за да удостовери, че правото ви да бъдете забравени е изпълнено;
 • техническа информация за функционирането на нашия уебсайт, която информация не може да се свърже по никакъв начин с вашата личност;

(4) Ако има направена от Вас поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да поискате да бъдете „забравен“, е при успешното завършване на поръчката;

(5) За да упражните правото си да бъдете забравени, е необходимо да изпрати по имейл искане до Администратора в свободен текст или с попълване на формата в Приложение № 2.

(6) Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(7) Администраторът не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права. 

Право на ограничаване

Чл. 11. (1) Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, в срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка, дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.

(2) Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

Право на преносимост

Чл. 12. (1) If you have given consent to your personal data being processed or processing is required to perform the contract with the Controller, or if your data is processed in an automated manner, you may:

 • да поискате от Администратора да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг Администратор;
 • да поискате от Администратора пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

(2) Вие можете по всяко време да поискате да получите в машинно-четим формат данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на Администратора, с искане по имейл в свободен текст или чрез попълване на формата в Приложение № 3.

(3) Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните. 

Право на получаване на информация

Чл. 13. Вие можете да поискате от Администратора да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия. 

Право на възражение

Чл. 14. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на отнасящи се до Вас лични данни, извършвано от Администратора на основание легитимния му интерес, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг. 

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 15. (1) Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните ви данни

Чл. 16. За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугата в пълната й функционалност и с оглед Вашите интереси, Администраторът може да предостави данните на обработващи данни (напр. застрахователни агенции, хотели, транспортни фирми, екскурзоводи и др.). Посочените обработващи лични данни спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни.

Чл. 17. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

НаименованиеКомисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управлениегр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденциягр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон+359 (0)2 915 3 518
Интернет страницаwww.cpdp.bg

Чл. 18. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и Ви идентифицира като притежател на данните.

Чл. 19. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

 Съхраняване и използване на „бисквитки“

Чл. 20. (1) Екседо има правото да съхранява информация или получава достъп до информация, съхранявана в крайното устройство на получателя на услугите, предоставяни от Екседо („бисквитки“), след като ползвателите на сайта се съгласят с използването на „бисквитки“. Екседо има правото да използва „бисквитките“, които са необходими за техническото функциониране на уебсайта, за което ползвателите се считат уведомени.

(2) „Бисквитките“ не представляват лични данни по смисъла на GDPR и тяхното използване и обработване не може да доведе до идентифициране на субектите на данни.

(3) Екседо ще осигури, че получателят на услугата има възможността да получи информацията за данните, съхранявани на крайното устройство по всяко време. Съответното физическо лице може да упражни правото си чрез изпращане на запитване по електронна поща до Екседо и чрез легитимацията си с лична карта или паспорт.

(4) Ако физическо лице не е възразило изрично на съхраняването на информация или достъпът до информация, съхранявана в крайното устройство, Екседо може да извършва тези действия без изрично индивидуално съгласие с цел функциониране на уебсайта. Физическото лице има правото да направи възражение по този член през сайта на Екседо.

(5) В, случаите на предоставяне на услуги на информационното общество, които са изрично поискани от получателя на услуги на информационното общество, Екседо има правото да обработва „бисквитки“ без изричното съгласие на получателя.

Чл. 21. Уебсайтът на Екседо използва Google Analytics, услуга за предоставяне на уеб анализ на Google, Inc. (Гугъл). Google Analytics използва „бисквитки“, които представляват текстови файлове на вашия компютър, чиято цел е да подпомагат анализирането на използването на сайта. Информацията, генерирана от „бисквитките“ за използването на сайта от Клиента (включително IP адреса на Клиента), ще бъдат прехвърлени и съхранявани от Гугъл на сървъри в Съединените Щати. Гугъл ще използва тази информация за целите на оценяването на използването на сайта от Клиента, съставянето на доклади за дейността в сайта за доставчици на електронни услуги и предоставянето на други услуги, свързани с използването на сайта и интернет. Гугъл може да предоставя тази информация на трети лица, когато това се изисква от закона или когато тези трети лица обработват информацията от името на Гугъл. Гугъл няма да свързва IP адреса на Клиента с други данни, съхранявани от Гугъл. Клиентът може да откаже използването на „бисквитки“ чрез специални настройки на браузъра, но молим да имате предвид, че това може да причини невъзможност за използването на функционалността на сайта. С използването на сайта на Екседо, Клиентът се съгласява на съхраняването на информацията му и обработването й от Гугъл по начините, описани по-горе.

Чл. 22. Уебсайтът на Екседо използва Google Adsense, услуга за уеб монетизиране на Google, Inc. (Гугъл). Google Adsense използва „бисквитки“, които представляват текстови файлове на вашия компютър, чиято цел е да подпомагат анализирането на използването на сайта. Посредством използването на уеб маяци, прости действия, като например трафика на посетителя на сайта, могат да бъдат записани и събирани. Информацията, генерирана от „бисквитките“ и/или уеб маяк за използването на сайта от Клиента (включително IP адреса на Клиента), ще бъдат прехвърлени и съхранявани от Гугъл на сървъри в Съединените Щати. Гугъл ще използва тази информация за целите на оценяването на използването на сайта от Клиента с оглед рекламите, съставянето на доклади за дейността в сайта и рекламите, за доставчици на електронни услуги и предоставянето на други услуги. Гугъл може да предоставя тази информация на трети лица, когато това се изисква от закона или когато тези трети лица обработват информацията от името на Гугъл. Гугъл няма да свързва IP адреса на Клиента с други данни, съхранявани от Гугъл. Клиентът може да откаже съхраняването на „бисквитки“ на твърдия си диск и показването на уеб маяци чрез избирането на „Не приемай бисквитки“ в настройките на браузъра (в MS Internet Explorer под Tools> Internet Options> Privacy> Settings, във Firefox под Tools> Settings> Privacy> Cookies); въпреки това, държим да отбележим, че това може да доведе до непълно използване на всички функции на сайта. С използването на сайта на Екседо, Клиентът се съгласява на съхраняването на информацията му и обработването й от Гугъл по начините, описани по-горе.

Приложение № 1

Форма за оттегляне на съгласие за целите на обработка

Вашето име*:

Данни за обратна връзка (e-mail)*:

До

Наименование„Екседо Травел“ ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ203315188
Седалище и адрес на управлениегр. София 1784, район „Младост“, ж. к. Младост, бл. 35, ап. 31.
Адрес за кореспонденцияБългария, гр. София 1784, район „Младост“, ж. к. Младост, бл. 35, ап. 31.
Имейл адресinfo@excedotravel.com
Интернет страницаwww.excedotravel.com

☐Оттеглям съгласието си за събиране, обработване и съхранение на следните лични данни, предоставени от мен:

☐Всички предоставени от мен лични данни

☐Само на тези данни …………………………………………………………….

за следните цели:

☐Следните цели: …………………………………….............

……………………………………………….

☐Всички цели

☐Декларирам, че съм запознат с условията на дружеството за предоставяне на услугата след оттегляне на съгласието.

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

НаименованиеКомисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управлениегр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденциягр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон+359 (0)2 915 3 518
Интернет страницаwww.cpdp.bg

Приложение № 2 –

Искане „да бъда забравен“ - за изтриване на личните данни, свързани с мен

 Вашето име*:

Данни за обратна връзка (e-mail)*:

 До

Наименование„Екседо Травел“ ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ203315188
Седалище и адрес на управлениегр. София 1784, район „Младост“, ж. к. Младост, бл. 35, ап. 31.
Адрес за кореспонденцияБългария, гр. София 1784, район „Младост“, ж. к. Младост, бл. 35, ап. 31.
Имейл адресinfo@excedotravel.com
Интернет страницаwww.excedotravel.com

Моля всички лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, съобразно посочената идентификация, да бъдат изтрити от Вашите бази данни.

Декларирам, че ми е известно, че част или всички от личните ми данни могат да продължат да бъдат обработвани и съхранявани от администратора за целите на изпълнение на законовите му задължения.

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

НаименованиеКомисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управлениегр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденциягр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон+359 (0)2 915 3 518
Интернет страницаwww.cpdp.bg

Приложение № 3 

Искане за преносимост на лични данни

 Вашето име*:

Данни за обратна връзка (e-mail)*:

 До

Наименование„Екседо Травел“ ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ203315188
Седалище и адрес на управлениегр. София 1784, район „Младост“, ж. к. Младост, бл. 35, ап. 31.
Адрес за кореспонденцияБългария, гр. София 1784, район „Младост“, ж. к. Младост, бл. 35, ап. 31.
Имейл адресinfo@excedotravel.com
Интернет страницаwww.excedotravel.com

Моля всички свързани с мен лични данни, които се събират, обработват и съхраняват във Вашите бази данни, да бъдат изпратени на:

☐e-mail:

☐Администратор – приемащ данните:

Наименование 
Идентификационен номер (ЕИК, БУЛСТАТ, рег. номер в КЗЛД)  
Имейл адрес 
API интерфейс 

Моля личните ми данни да бъдат предадени в следния формат:

☐XML

☐JSON

☐CSV

☐Друго:

Желая личните ми данни в избрания формат да бъдат предадени на мен/ на посочения от мен администратор:

☐На посочения e-mail или чрез API ………..

☐На физически оптичен или електронен носител (CD, DVD, USB) на Вашия адрес

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

НаименованиеКомисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управлениегр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденциягр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон+359 (0)2 915 3 518
Интернет страницаwww.cpdp.bg

Приложение № 4

Искане за коригиране на данни

Вашето име*:

Данни за обратна връзка (e-mail)*:

 До

Наименование„Екседо Травел“ ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ203315188
Седалище и адрес на управлениегр. София 1784, район „Младост“, ж. к. Младост, бл. 35, ап. 31.
Адрес за кореспонденцияБългария, гр. София 1784, район „Младост“, ж. к. Младост, бл. 35, ап. 31.
Имейл адресinfo@excedotravel.com
Интернет страницаwww.excedotravel.com

Моля следните лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, да бъдат коригирани както следва:

Данни, които подлежат корекция:

……………………..

Моля да бъдат коригирани по следния начин:

………………………

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

НаименованиеКомисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управлениегр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденциягр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон+359 (0)2 915 3 518
Интернет страницаwww.cpdp.bg

PARTNERS

America for Bulgaria Foundation
Touriosity
Kayak
tripadvisor top rated
bg_BGBulgarian