+359 (0) 885 419493 info@excedotravel.com

Общи условия

Настоящите Общи условия (наричани по-долу ОУ) уреждат взаимоотношенията между ЕКСЕДО ТРАВЪЛ ЕООД, със седалище и адрес на управление: ж.к. „Младост“ 1, бл. 35, ап. 31, София, България, вписано в българския Търговски регистър с ЕИК 203315188, лиценз за туроператорска дейност № PK-01-7400 и полица за професионална застраховка „Отговорност на туроператора“ № 21328223 / 13062010010558 / 27.05.2020 към „ЛЕВ ИНС“ АД, представлявано от Мануела Димитрова – управител (наричано по-долу „Екседо“), и потребителя (наричан по-долу „Клиента“) на всеки туристически и/или спортен продукт или услуга, предоставени от Екседо (наричани по-долу „Продукта“), като Клиентът може да установи контакт директно с „Екседо Травъл“ ЕООД и/или с търговски представител на Екседо, но във всички случаи Продуктите ще се управляват от „Екседо Травъл“ ЕООД.

Моля, прочетете настоящите ОУ внимателно и цялостно, тъй като резервирайки Продукт на Екседо и/или записвайки се за екскурзия/еднодневна обиколка или Продукт на Екседо, Вие потвърждавате, че: а) сте прочели и разбрали настоящите ОУ и б) изразявате своето изрично съгласие и приемате да се обвържете с настоящите ОУ. В случай че сте потвърдили резервация на Продукт за повече от един участник, ще се счита, че сте приели настоящите ОУ от името на всички участници (включително непълнолетни и лица с увреждания), като пътувайки и/или участвайки в даден Продукт на Екседо, същите изрично изразява съгласието си с настоящите ОУ. Клиентът, който е потвърдил резервацията от свое име и от името на други участници, се счита за лице за контакт по отношение на всички тях.

Предмет на ОУ

Член 1. Съгласно настоящите ОУ Екседо се задължава да предостави на Клиента висококачествени Продукти според описанието и спецификациите, обявени на неговия уебсайт, Фейсбук страница, всички други рекламни материали или индивидуални споразумения и съобразно избрания от Клиента Продукт.

Член 2. Продуктите, предоставени от Екседо на неговите Клиенти, включват услугите, посочени на неговия уебсайт, Фейсбук страница и всички други рекламни материали на дружеството, включително следното:

 • Организирани туристически посещения на обекти и места, както изрично е обявено предварително за даден маршрут;
 • Изпълнение на специфични спортни дейности в рамките на организираните пътувания, включително и дейности с екстремни или специални физически изисквания;
 • Обиколки на обекти и места с екскурзовод на езика, предварително уточнен за съответния Продукт;
 • Осигуряване на необходимата специализирана екипировка и оборудване (ако е приложимо) за изпълнение на съответните спортни или други дейности;
 • Инструктаж и надзор по време на изпълнението на спортни или други дейности, включени в съответния Продукт, избран от Клиента;
 • Индивидуални Продукти „по мярка”, взаимно съгласувани и в съответствие със специфичните изисквания на Клиента.

Член 3. Дейности, транспорт, хранене, екипировка, услуги или всеки друг компонент, който не е изрично посочен в описанието или програмата на Продукта, следва да се счита като невключен в обхвата на Продукта.

Договор за резервация

Член 4 Клиентът избира съответния Продукт и съответния ценови пакет, включително и допълнителните опции, посочени на уебсайта, Фейсбук страницата и/или всички други рекламни и маркетинг материали на Екседо.

Член 5. (1) Преди сключване на Договора за резервация Клиентът следва да предостави на Екседо цялата необходима информация за идентификация на лицето/лицата, които резервират Продукта, както и всяка друга допълнителна приложима информация, изискана от или необходима на Екседо. Клиентът, който прави резервацията, трябва да има навършени 18 години и следва да предостави пълна и точна информация, както е поискана от Екседо за потвърждение на резервацията. Клиент, който резервира Продукт за повече от един участник, представлява последния/ите и гарантира пред Екседо, че: а) има съгласието на всички други участници да направи резервацията от тяхно име и е предал всичката необходима и приложима информация на другите участници (Клиенти); б) информацията, която предоставя относно всички други участници, е пълна и точна; в) Клиентът е получил съгласие и разрешение да предостави посочената информация на Екседо с цел завършване на резервацията; и г) надлежно ще уведоми всички други участници за съдържанието и приложимостта на настоящите ОУ.

(2) При предоставяне на горепосочената информация от Клиента може да бъде изискано да извърши предварително пълно или частично плащане на сумата по Продукта. Всички плащания се извършват в сроковете, посочени от Екседо в настоящите ОУ съгласно Приложение 1, освен ако не е договорено друго. В случай че плащането не е получено в рамките на посочения срок, Договорът за резервация няма да се счита за обвързващ за страните.

(3) В случай че Клиентът не предостави необходимата информация съгласно т. 1 по-горе преди датата на падеж за пълното плащане, могат да възникнат административни такси, които да бъдат наложени на Клиента в резултат на невъзможността му да предостави своевременно необходимата информация.

Член 6. (1) Всички резервации за непълнолетни лица (участници, ненавършили 18 години на датата на първия ден от Продукта) подлежат на предварително одобрение от Екседо. Всеки две непълнолетни лица, за които има резервация и участват в Продукт на Екседо, трябва да бъдат придружени от поне един възрастен.

(2) В случай че приложимото законодателство изисква съгласието на родител или законен настойник на непълнолетно лице за неговото участие в даден Продукт на Екседо, придружаващият го възрастен е изцяло отговорен за набавянето и предоставянето на всички такива документи.

Член 7. (1) Резервацията се потвърждава и настоящите ОУ влизат в сила при предоставяне на горепосочената информация и след като съответните предварителни плащания са получени от Екседо и/или когато Клиентът е получил писмено потвърждение на резервацията от Екседо.

(2) Гореспоменатото потвърждение може да бъде извършено и по електронна поща или чрез друга форма на писмена кореспонденция.

(3) От Клиента може да бъде изискано да подпише оригинала на Договора за резервация и всякакви относими приложения , преди предоставяне на услугите по Продукта. Такива приложения могат да включват медицински декларации, застраховки, документи за освобождаване от отговорност и отказ от права, както и всякакви други документи, които Екседо може да изиска.

Член 8. (1) Клиентът и Екседо се споразумяват, че Договорът за резервация и всички декларации, документи за освобождаване от отговорност и отказ от права, както и всякакви други приложими документи могат да бъдат разменени и сключени по електронен път.

(2) В горния случай, Договорът за резервация и цялото му съдържание ще се съхранява от Екседо в електронната му база данни.

Цени и плащания

Член 9. (1) Цените на Продуктите са обявени на уебсайта, Фейсбук страницата и други рекламни и маркетинг материали на Екседо и са валидни и обвързващи за Екседо от момента на тяхната визуализация на уебсайта, Фейсбук страницата и други рекламни и маркетинг материали.

(2) Сроковете и изискванията за плащане са уточнени в настоящите ОУ съгласно Приложение 1. Ако даден Продукт изисква специфични срокове за предварително плащане, то те ще се прилагат с предимство пред общите условия и срокове за плащане, предвидени в настоящия документ.

(3) Клиентите следва да вземат предвид информацията поместена на уебсайта на Екседо, фактурата и/или потвърждението на резервацията относно детайли по плащането за резервирания Продукт.

(4) Екседо има право да променя цените на Продуктите по всяко време без предварително уведомление, като същите влизат в сила незабавно. За вече сключени Договори за резервация Екседо може да променя цената на Продуктите единствено, в случай че трета страна увеличи цената за дадена услуга, която представлява съществена част от Продукта на Екседо, като например доставка на екипировка, транспорт, настаняване, застраховка и т.н., с минимум 5%. В случай на увеличение на цената поради причина, възникнала от трета страна, Клиентът следва да заплати допълнителната сума преди или най-късно на първия ден от Продукта.

(5) Цената на Продукта не включва допълнителни услуги, които могат да бъдат заявени от Клиента, като например допълнителна застраховка, писмен/устен превод, мерки за сигурност, подобрения по транспорта и настаняването и т.н., ако не са изрично посочени като опции в самия Продукт.

Член 10. (1) Клиентът заплаща цената на Продукта в сроковете, посочени от Екседо съгласно Приложение 1, освен ако не е договорено друго. В случай че пълното плащане не е получено до съответната дата на падеж, Екседо си запазва правото да прави промени по цената на Продукта или да разглежда Договора за резервация за съответния Продукт като прекратен, като има правото да задържи всеки депозит, направен по времето на резервация, или част от него като неустойка, по своя собствена преценка и в съответствие с условията, посочени в Приложение 1.

(2) Цената се заплаща по начините за електронно плащане, налични на уебсайта на Екседо или по всякакъв друг допустим начин на плащане, като например банков превод.

Член 11. (1) Клиентът има право да анулира Договора за резервация като уведоми писмено Екседо, неговите представители и/или туристическия агент.

(2) В случай на т. 1 по-горе, всички приложими неустойки се определят въз основа датата, на която заявката за отказ от резервиран Продукт е получена от Екседо и съгласно условията, изложени в Приложение 1.

Член 12. Екседо си запазва правото да предлага намалени цени за избрани Продукти. Намалените цени се прилагат само за нови резервации. Договори за резервация, за които Екседо вече е получило плащане и/или които са сключени преди намаляване на ценовата оферта, няма да бъдат засегнати по никакъв начин от намаляването на цената.

Член 13. По правило цените на Продуктите не включват такси за международни и/или вътрешни самолетни билети или други полети, освен ако това не е изрично упоменато. По искане на Клиента Екседо може да предостави оферта с най-добрата цена, налична за съответните дати на пътуване по времето на съставяне на офертата. Въпреки това подобни оферти са само показателни и не следва да се считат за обвързващи за Екседо или съответната авиокомпания.

Права и задължения на страните

Член 14. (1) Екседо се задължава да предостави заявения от Клиента Продукт съгласно настоящите ОУ.

(2) Екседо гарантира, че всички Продукти и услуги се извършват в съответствие с приложимите правила и изисквания на българското законодателство.

(3) Екседо може да предоставя Продуктите, предмет на настоящите ОУ, или части от тях чрез подизпълнители, индивидуални изпълнители или със съдействието на трети страни.

(4) Екседо гарантира, че всички негови пряко наети водачи на групи, планински водачи и екскурзоводи са професионално обучени и сертифицирани съгласно правилата и изискванията на приложимото българско законодателство и професионални стандарти, които въпреки всичко могат да се различават от обичайните такива в други юрисдикции.

Член 15. До степента, предвидена в приложимото законодателство, Екседо, неговите служители и/или представители не носят отговорност за предоставяне на информация, насоки или съвети по отношение на пътни документи, ваксини, облекло, багаж, специална екипировка, местни обичаи, атмосферни условия, специфични рискове за безопасността, физически предизвикателства или местни закони и наредби и могат да предоставят такива единствено по своя преценка. Екседо не гарантира такава информация по отношение на нейната пълнота и/или точност и не носи отговорност за грешки или пропуски в нея.

Член 16. (1) Екседо се ангажира с организацията на необходимата подготовка за Продукта, включително, но не ограничено до пътуване, маршрут, оборудване, транспорт, мерки за безопасност и т.н. по своя преценка.

(2) Когато е необходимо или препоръчително поради оперативни причини/причини с оглед на безопасността, Екседо може да предприеме разумни промени в компонентите на даден Продукт по своя преценка.

(3) Изменения в компонентите на даден Продукт след първия ден от Продукта могат да са необходими или препоръчителни в резултат на непредвидени обстоятелства и/или по други причини, засягащи работния процес на Екседо, рискове за здравето и/или безопасността, комфорта на Клиента и т.н. По своя преценка и действайки добросъвестно, Екседо може да предостави подходящи алтернативни опции и ако е уместно, ще компенсира Клиента за всякакви значими материални разлики между реално предоставените услуги и тези, описани в Договора за резервация.

(4) Инструкции от представители на Екседо, като служители, инструктори, водачи и т.н., са обвързващи за Клиента.

(5) Екседо може да изиска от Клиента да извърши дадени действия, за да се съобрази с изискванията относно организацията, безопасността и сигурността или законови такива, касаещи изпълнението на Продукта.

Член 17. (1) Клиентът е запознат, че приключенски пътувания са значителен елемент от продуктовото портфолио на Екседо и вземайки предвид същността им, дадени Продукти могат да изискват високо ниво на гъвкавост. Действайки добросъвестно, Екседо може да предприеме разумни изменения по Продукта и/или компонентите му; т.е. маршрутът, графикът, програмата, местата за настаняване и опциите за транспорт могат да претърпят промени без предварително уведомление, поради непредсказуеми и непредвидени обстоятелства, условия или събития, които са извън контрола на Екседо.

(2) В случай че предприетите промени засегнат поне един пълен ден от програмата на Продукта или същността на Продукта като цяло, Екседо надлежно ще уведоми Клиента, резервирал този Продукт, веднага щом това е практически възможно.

(3) В случай че такива промени настъпят повече от 14 календарни дни преди първия ден на Продукта, Клиентът може: а) да приеме промените по Продукта, б) да резервира друг Продукт на еквивалентна или по-висока стойност, ако такива са налични, като съответната ценова разлика се заплаща от Клиента допълнително, в) да резервира друг Продукт на по-ниска стойност, ако такъв е наличен, като съответната ценова разлика ще бъде възстановена на Клиента от Екседо, или г) да откаже Продукта и да му бъде възстановена цялата сума. В случай че Клиентът не уведоми Екседо за своето решение в рамките на 3 календарни дни, след като е бил уведомен за промените, ще се счита, че въпросните промени са приети.

Член 18. (1) Екседо гарантира, че отпътуването за всички насрочени Продукти ще се случи по график (подлежащо на разумни програмни промени, както е посочено в чл. 16 и 17). Тази гаранция не се прилага към печатни рекламни и маркетинг материали на Екседо, съдържащи продуктова информация и дати и часове на отпътуване, тъй като те подлежат на промени.

(2) Отпътуването за даден Продукт се потвърждава, щом минималният брой участници, посочен в описанието на Продукта, е достигнат (т.е. минималният брой резервации са потвърдени от Екседо съгласно чл. 7 по-горе).

(3) Точки 1 и 2 по-горе не са приложими при форсмажорни обстоятелства.

(4) В случай че Екседо отмени Продукт преди съгласуваната дата на заминаване поради обстоятелства, различни от форсмажорни и които не са по вина на Клиента, последният може да приеме: (а) алтернативен Продукт на Екседо; или (б) пълно възстановяване на сумата за отменения Продукт(и).

(5) Екседо не поема никаква отговорност за допълнителни разходи или последващи загуби за Клиента, възникнали вследствие на отменена резервация, включително, но не ограничено до самолетни, железопътни и автобусни билети или други такси и разходи.

Член 19. (1) Клиентът е изцяло отговорен да прецени дали отговаря на изискванията и дали е физически подготвен, за да участва във всички дейности по резервирания Продукт. Преди заминаване всеки Клиент следва да се консултира с медицинско лице относно общото му здравословно състояние и физическа подготовка за пътуване и в частност за приключенско пътешествие. Екседо и неговите служители и/или представители не са компетентни и не предоставят медицински консултации.

(2) Някои Продукти на Екседо е възможно да не са подходящи за всеки и Клиентът е отговорен за оценката на рисковете и непредвидените ситуации, които могат да бъдат породени от даден Продукт по отношение на собствените му възможности, физически и психически способности и състояние, както и медицинските нужди и състояния, които евентуално могат да възникнат.

(3) Екседо си запазва правото да изключи Клиент, който пътува или участва в Продукт, от всички или някои дейности по Продукта, в случай че Екседо и в частност неговите служители и/или представители, действайки добросъвестно, счете това за необходимо с оглед на здравето и безопасността на Клиента или здравето и безопасността на други Клиенти.

Член 20. (1) Всеки Клиент е запознат, че някои Продукти на Екседо, които са резервирали, са с приключенски характер и натоварващи по своята същност и могат да включват определени рискове за здравето и/или безопасността на Клиента. Приключенското пътуване носи своите присъщи рискове и с настоящото всеки Клиент изрично се съгласява, че е осведомен и е взел предвид такива рискове и е готов да ги поеме, резервирайки Продукта(ите).

(2) Всеки Клиент също е запознат, че нивото и естеството на включения персонален риск е различно за всеки Продукт и че може да има значителна степен на риск, особено ако резервираният Продукт включва физически напрягащи и натоварващи дейности, пътуване до отдалечени места, участие в дейности, които често се категоризират като екстремни и т.н.

Член 21. Всеки Клиент, който придружава непълнолетно лице, носи солидарна и лична отговорност за поведението и благосъстоянието на всички непълнолетни лица, пътуващи с него, за срока на съответния Продукт и изрично приема настоящите ОУ от името на непълнолетния, включително всички присъщи рискове и ограничения на отговорността съгласно настоящото. Клиентът също поема цялата отговорност по надзора на непълнолетното лице, което придружава, като Екседо и неговите служители и/или представители изрично не поемат никаква отговорност относно грижите, контрола и/или надзора.

Член 22. (1) Клиентът се съгласява, че други Клиенти и/или служители и/или представители на Екседо могат да заснемат изображения, снимки или видеоклипове и тези медийни материали могат изцяло или частично да съдържат кадри с Клиента.

(2) Клиентът е запознат, че в случай че не информира Екседо преди заминаването или най-късно на първия ден от Продукта относно неговия изричен отказ да фигурира в изображения и видеоматериали, той се съгласява да участва в заснемането на такива изображения и видеоматериали. С настоящото Клиентът също се съгласява и предоставя безсрочно, безвъзмездно и безвъзвратно разрешение със световен обхват на Екседо, неговите служители и/или представители да възпроизвеждат такива материали за всякакви цели (включително маркетинг, реклами и промоции) и на всякакъв носител, без допълнително задължение или възнаграждение, дължимо към Клиента.

Член 23. (1) Клиентът се задължава да заплати договорената цена на Продукта съгласно избора си и инструкциите за плащане на Екседо.

(2) Клиентът ще се съобразява с всички дати, часове и места на отпътуване, както е посочено от Екседо.

(3) Клиентът се задължава да се съобразява с всички инструкции, дадени от Екседо, неговите служители и трети страни, на които Екседо е възложило изпълнението на услугите по Продукта.

(4) Клиентът се задължава да осигури изпълнението на всички необходими предварителни и застрахователни изисквания преди участие в Продукта. Застраховки, сключени от Екседо от името на Клиента, са упоменати във всеки Продукт.

(5) В случай че Договорът за резервация е сключен дистанционно, Клиентът има право да се откаже от него в рамките на 14 дни след неговото подписване, използвайки стандартния формуляр за отказ (Приложение 2 от настоящите ОУ) или да изрази по друг начин своето желание за отказ от договора.

Член 24. Клиентът е изцяло отговорен за осигуряване на валиден паспорт и други необходими пътни документи за всяка страна или регион, които ще бъдат посетени съгласно програмата на Продукта, включително всички визи, разрешителни, удостоверения и т.н., като тези документи трябва да бъдат налични по всяко време. Клиентът е изцяло отговорен за осигуряването на всички необходими документи преди началото на Продукта и ще носи всички последствия, произтичащи от липсата или несъответствието им.

Член 25. (1) В случай че Клиентът е възпрепятстван да вземе участие в резервиран Продукт поради каквато и да е причина, той може да прекрати Договора за резервация и да отмени Продукта съгласно настоящите ОУ или да прехвърли резервацията си на друго лице, при условие че Екседо е уведомено за съответното намерение до 14 дни преди първия ден от Продукта.

(2) Прехвърлящият Клиент и приемникът са солидарно и лично отговорни за извършване на плащането на пълната цена на Продукта, както и заплащането на всички допълнителни разходи и разноски, които могат да възникнат в резултат на прехвърлянето на резервацията.

(3) Точка 1 по-горе се прилага единствено, ако лицето, на което се прехвърля участие в Продукта, отговаря на всички изисквания, в случай че има такива, по отношение на съответния Продукт на Екседо.

(4) При прехвърляне всички права и задължения съгласно настоящите ОУ се предават на приемника незабавно.

Член 26. В случай че Клиент има оплаквания относно даден Продукт, те следва да бъдат съобщени на Екседо, неговите служители и/или представители веднага, щом това е възможно, за да може Екседо да има възможност да разгледа въпроса/ите и предприеме съответни мерки по подходящ начин.

Отговорност

Член 27. Екседо не носи отговорност за:

 • Вреди, претърпени от Клиента, поради обстоятелства отвъд контрола на Екседо, като например, но не ограничени до действия от страна на подизпълнители, трети страни, независими изпълнители, атмосферни условия, оборудване, недействителни гаранции, форсмажорни обстоятелства или сходни събития;
 • Непреки и/или косвени загуби за Клиента, свързани с промяна в компонентите на Продукта;
 • Вреди, претърпени поради неверни данни или укрита информация от страна на Клиента по време на сключване на Договора за резервация или по време на изпълнение на дейностите по Продукта, като например, но не ограничени до здравословно състояние, възраст, физическо състояние или други подобни обстоятелства;
 • Всякакви такси, произтичащи от неточности, закъсняла, непълна или невярна информация, предоставена от Клиента;
 • Некомфортна среда или място на настаняване;
 • Невалидност на застрахователните документи поради причини, които са отвъд контрола на Екседо;
 • Всякакви такси, загуби или вреди, претърпени от Клиента, дължащи се на действия и дейности извън обхвата или програмата на Продукта и/или предоставените услуги;
 • Загуба и/или вреди върху имущество на Клиента, включително поради кражба или други криминални действия;
 • Всякакви такси, загуби или вреди, претърпени от Клиента поради нарушаване на изискванията за безопасност и сигурност за дейностите по Продукта, в които Клиентът участва;
 • Вреди или нарушения на правата на Клиента по време на пазаруване;
 • Стандартите за здраве, безопасност и сигурност, както и за медицински услуги, които са типични за държавата, в която се изпълняват Продуктът и услугите;
 • Споделяне на снимки или предмети на интелектуалната собственост с трети страни или публикацията им в интернет, на които Клиентът може да бъде идентифициран;
 • Такси, загуби или вреди, претърпени в резултат на неуспех от страна на Клиента да осигури необходимите съгласия, разрешителни, одобрения и т.н., които са му необходими съгласно приложимото законодателство.

Член 28. (1) Екседо не поема никаква отговорност за оплаквания, които не са му представени по съответния начин съгласно член 26 по-горе и без достатъчно предизвестие, което да позволи на Екседо да разреши или да се опита да разреши въпроса.

(2) В случай че оплакване постъпи след завършване на Продукта, то трябва да бъде получено в писмена форма от Екседо в рамките на 3 дни след последния ден от Продукта.

Член 29. Екседо няма да носи отговорност и от него няма да бъде изисквано да предостави под никаква форма обезщетение за услуги, които Клиентът е пропуснал или не е използвал не по вина на Екседо, неговите служители и/или представители, включително и в случаите, когато на Клиента е било забранено да участва в Продукта по негова собствена вина, поради неговото поведение, неправомерно изпълнение и/или нарушение на Договора за резервация и настоящите ОУ.

Член 30. В случай че Клиентът не съумее да спази стриктно местните закони и наредби и/или извърши нарушение или незаконно действие по времето на резервирания Продукт, или ако Екседо, неговите служители и/или представители, действайки добросъвестно, преценят, че поведението на Клиента води или е вероятно да доведе до рискови ситуации, опасност, емоционално страдание или материални вреди и раздразнение за други Клиенти или трети страни, Екседо може да прекрати незабавно резервацията на такъв Клиент и/или участието му в определени дейности, без това да поражда никакви отговорности за Екседо, като въпросният Клиент няма право на обезщетение под никаква форма, произтичащо от прекратяването, включително за неизползвано настаняване, хранене, завръщане и т.н.

Член 31. Екседо не предоставя гаранция относно информация, организация, избор или резервация на допълнителни продукти и/или услуги по молба на Клиента и не поема никаква отговорност, произтичаща от тях, ако такива не са включени в описанието или програмата на Продукта и не са част от продуктовото портфолио на Екседо.

Член 32. (1) При възникване на ситуация, която поражда отговорност за Екседо, тя е ограничена до сумата, заплатена от Клиента за изпълнение на Продукта и/или услугите.

(2) Във връзка с т. 1 по-горе се изключва възможността Клиентът да предяви едни и същи претенции и да претендира за обезщетение и пред Екседо, и пред съответните подизпълнители, независими изпълнители или други трети страни.

Член 33. В случай на загуба, смърт, нараняване, болест и т.н. в резултат на небрежност и/или пропуск от страна на Екседо, неговите служители, представители, независими изпълнители или подизпълнители по отношение на услуги в рамките на Договора за резервация, отговорността на Екседо се ограничава до разпоредбите на съответните международни конвенции, когато е приложимо.

Член 34. Клиентът е отговорен за всякакви вреди или загуби, причинени на Екседо по време на резервирания Продукт и по време на изпълнение на услугите, включително и в резултат на, но не ограничено до:

 • Пълната стойност на всяка загуба или разход, понесена или заплатена от Екседо в резултат на неуспех от страна на Клиента да осигури необходимите пътни документи;
 • Загуби или вреди по оборудване и екипировка, отдадено под наем индивидуално или предоставено като част от Продукт;
 • Нарушение на приложимите закони и наредби, както и всички правила, инструкции за безопасност или препоръки на Екседо, неговите служители и/или трети страни, назначени от Екседо за изпълнение на услугите;
 • Действия и дейности, които са извън обхвата или компонентите на Продукта;
 • Вреди, нанесени на други участници в резултат на действията и поведението на Клиента;
 • Всякакви вреди, нанесени на трети страни, които подвеждат Екседо под отговорност в резултат на щети, унищожение, кражба или свързаните с тях такси и разходи, причинени или предизвикани от Клиента.

Изменения на ОУ

Член 35. (1) Екседо предоставя настоящите ОУ на всеки Клиент по електронна поща и/или ги публикува на своя уебсайт.

Член 36. (1) Настоящите ОУ могат да бъдат изменени от Екседо по всяко време, за което последният следва да уведоми всички Клиенти по подходящ начин.

(2) Екседо и Клиентът се споразумяват, че всички допълнения и изменения към настоящите ОУ ще се прилагат за Клиента след изрично уведомление от страна на Екседо и в случай че Клиентът не ги отхвърли в срок от 14 дни.

(3) Екседо се съгласява, че всички изявления във връзка с изменението на настоящите ОУ ще бъдат изпратени на адреса на електронната поща, посочен от Клиента по време на резервацията. Клиентът се съгласява, че не е необходимо имейлите, изпратени във връзка с настоящия член, да бъдат подписани електронно, за да имат тежест върху него.

(4) Горната процедура се прилага единствено за Клиенти, които към момента на изменение на настоящите ОУ вече са сключили Договори за резервация.

Член 37. (1) Настоящите ОУ като част от Договор за резервация се прекратяват:

 • по взаимно писмено съгласие на страните;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните да изпълни своите задължения;
 • едностранно от Екседо в случай на нарушение на настоящите ОУ или приложимото законодателство относно безопасността и сигурността на Продуктите или изпълнението на услугите;
 • едностранно от Клиента в случай на съществено неизпълнение на елемент от Продукта;

(2) В горните случаи от Екседо може да бъде изискано да възстанови част от цената на Продукта, която е пропорционална на неизпълнената услуга, но има правото да покрие разходите си към трети страни за изпълнение на услугите и по отношение на застраховки, сключени на името на Клиента.

Други разпоредби

Член 38. (1) Екседо и Клиентът се задължават да защитават взаимно правата и правните си интереси, както и всякакви търговски тайни, които са им станали известни в процеса на изпълнение на Договора за резервация и настоящите ОУ.

(2) По време и след изтичане на срока на Договора за резервация, Клиентът и Екседо следва да се въздържат и да не превръщат в публично достояние никаква писмена или устна кореспонденция, разменена между тях. „Публично достояние“ следва да се тълкува като публикуване на кореспонденция в пресата и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уебсайтове и т.н.

Член 39. В случай на несъответствие между настоящите ОУ и клаузите на даден Договор за резервация, сключен между Екседо и Клиента, клаузите на конкретния договор се прилагат с предимство.

Член 40. Евентуалното анулиране на дадена разпоредба от настоящите ОУ не прави цялото споразумение невалидно.

Член 41. (1) Всички спорове, произтичащи от или във връзка с настоящите ОУ, които не могат да бъдат уредени по взаимно съгласие и чрез преговори между Екседо и Клиента, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения, като ще се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

(2) Клиенти, които се считат за потребители по смисъла на приложимото законодателство, могат да предявят своите искове пред българските държавни съдилища.

Член 42. За всички неуредени в Договора за резервация и настоящите ОУ въпроси, както и за въпросите, свързани с тяхното изпълнение и тълкуване, се прилагат разпоредбите на търговското и гражданското законодателство на Република България.

Член 43. Настоящите ОУ влизат в сила за всички Клиенти, считано от 01 април 2016 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Срокове за плащане и отказ

При резервация на Продукт Клиентът заплаща пълната цена на Продукта по начините за електронно плащане, посочени на уебсайта на Екседо или в рамките на 3 дни от резервацията или съгласно сроковете по Договора чрез банков превод.

Срокове за отказ (анулиране на резервация) от многодневни екскурзии или програми "по мярка":

 • 1 месец преди първия ден от Продукта – пълно възстановяване на сумата без евентуално възникнали административни разходи
 • 2 седмици преди първия ден от Продукта – възстановяване на 80% от сумата
 • 1 седмица преди първия ден от Продукта – възстановяване на 50% от сумата
 • по-малко от 48 часа преди първия ден от Продукта – възстановяване на 10% от сумата

Срокове за отказ (анулиране на резервация) от еднодневни екскурзии и програми:

 • до 48 часа преди потвърдената дата - пълно възстановяване на сумата
 • по-малко от 48 часа преди потвърдената дата - възстановяване на 50% от сумата

Горните условия за плащане са приложими по отношение на всички Продукти на Екседо, освен ако не са договорени специални условия на плащане между страните или такива са публикувани от Екседо на неговия уебсайт или съобщени по друг начин.

NB! В случай на анулиране поради ограничения на пътувания и/или други ограничения, свързани с COVID-19, Екседо възстановява 100% от сумите минус евентуално възникнали административни и/или други разходи и такси за всички нови резервации, направени след 16 март 2020 г., ако такова анилиране е направено до 48 часа преди началото на туристическия продукт. Във всички останали случаи се прилага нашата стандартна политика за анулиране.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от Договора за резервация

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено, ако желаете да се откажете от договора)

– До ………………..София, ……… № ………..; ЕИК ………….., електронна поща: …………………. , тел.: ……………:

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за предоставяне на следната услуга*:

– Резервирано на* / Получено на*:

– Име на потребителя/ите:

– Адрес на потребителя/ите:

– Подпис на потребителя/ите: (само в случай че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата:

——————————————————

* Ненужното се зачертава

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Информация относно упражняване правото на отказ от Договора

Стандартни указания за отказ:

I. Право на отказ от Договора за резервация от разстояние или извън търговския обект.

Имате право да се откажете от настоящия Договор за резервация, без да посочвате причини за това, в срок от 30 дни.

Срокът за отказ е 30 дни, считано от датата, на която е сключен Договорът за резервация.

За да упражните правото си на отказ, трябва да уведомите „Екседо Травъл“ ЕООД за решението си да се откажете от Договора за резервация с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща).

Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. Можете също така да попълните и подадете по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт (www.excedotravel.com). Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.

За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

II. Действие на отказа.

Ако се откажете от настоящия Договор за резервация, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), ако е приложимо, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия Договор за резервация, при спазване на възможните приложими неустойки съгласно Приложение 1 от настоящите ОУ. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната трансакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас.

Ако сте поискали предоставянето на услугите да започне по време на срока за отказ, ще ни платите сумата, която е пропорционална на предоставеното до момента, в който сте ни уведомили, че упражнявате правото си на отказ от настоящия договор.

bg_BGBulgarian